פרשת תרומה: בית המקדש השלישי

ועשו לי מקדש וגו' (שמות כה, ח)
הנה מצוה זו נוהגת לדורות ולא נאמר רק לענין המקדש. וכן הוא מפורש ברמב"ם (הלכות בית הבחירה) ובספר החינוך (מצוה צה): מצות בנין בית הבחירה, שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו, ושם תהיה העליה לרגל וקיבוץ כל ישראל בכל שנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה, כגון המנורה והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם. עכ"ל.
ודע, כי רש"י (בר"ה ל, א; ובסוכה מא, א) כתב שמקדש השלישי שאנו מצפים לו ירד בנוי משמים שנאמר 'מקדש אדני כוננו ידך'. ונסתייע בזאת מדברי הגמרא (שם) שאמרה שהמקדש אם יבנה בליל ט"ו בניסן וכו', וכיצד, והלא אין מקדש דוחה יו"ט ותירץ כאמור שיבנה בידי שמים.
אכן, ישנה בכאן שאלה גדולה, הרי הקב"ה מסר לו ליחזקאל מידות המקדש העתיד. והלא לפי דברי רש"י הכל ירד בנוי משמים. ולשם מה נאמרו ליחזקאל המידות. אבל יתכן ליישב שכמו לענין ביאת המשיח נאמר 'אני ה' בעתה אחישנה' ואמרו רבותינו כי שני דברים יש כאן: "בעתה" ו"אחישנה" - זכו אחישנה (כלומר תיכף ומוקדם), לא זכו אז בעיתה (יותר מאוחר). כמו כן, אם נזכה ירד משמים בנוי ומשוכלל ובו גם רוחניות גבוהה ואם לא אזי נצטרך לבנותה בעצמנו.
עוד יתכן לומר דבר חדש בס"ד, כי הלא עינינו רואות שכהיום אי אפשר להגיע שם, ואי אפשר לבנות אפילו "ביתן" קטן כי ירעישו עלינו כל אומות העולם נשיאי ישמעאל, ושרי אדום. וא"כ כיצד יתכן כלל לבנות. ובוודאי יבנה לעתיד כמו שהובטח בנביא ואין כאן שום ספק ופקפוק כלל!
וכל כרחך, שהכל יהיה נעשה בידי שמים פלאי פלאות, סור מרע (זה מקום הטומאה) ואח"כ עשה טוב, זהו ההר הטוב הזה והלבנון. וכשירד משמים וינחת שם (על המקום שנתנקה) ומיד ידעו כל ישראל כי זהו ה"מקדש". אכן יבואו הערב רב הקרובים, ואומות העולם הרחוקים, ויפריעו לומר "זהו אינו מקדשכם ומנין לכם". ואז תוך כדי הויכוח יפתחו להם ספרי נביאים, ויראום איך בדיוק תואמים המידות הכתובות שם למידות הבית הלז שירד משמים ואז יבינו כיצד קודם חרבה הטומאה שקדמה שם ונוקה כל השטח, וירד עליו מקדש ה'. ויש מדרשים המורים בהדיא כפירוש רש"י. ומעתה אין לומר שהרמב"ם שכתב כיצד הבנין, חולק על רש"י וכמו שהבין בשו"ת בית אפרים (סימן יוד) ובשו"ת צל"ח לייטר (סימן לא). ואינו, כי אין כאן מחלוקת. וע"ע בתפארת ישראל (ריש מסכת מידות, בבועז).
ודע, דלכן כתב החיד"א בברכי יוסף (סימן קכג) שצ"ל יהי רצון "שתבנה" בית המקדש, ולא אומרים 'שיבנה', כי הרי מקדש השלישי הוא יתברך יבנהו.
וה' יתברך יזכנו לראות במו עינינו בנין המקדש וישמחנו בתיקונו. אמן.

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר