הלכות והנהגות לפסח, מאת הרב אלעזר רז שליט"א

הלכות והנהגות לחג הפסח
מאת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א, רבה של תל ציון, ראש ישיבת פלא
יועץ

להורדת הגליון: לחץ כאן

בדיקת חמץ

 • אור לארבעה עשר בניסן אחר תפלת ערבית, יבוא אל ביתו ויבדוק החמץ בשמחה, ויכוין גם לפשפש בנגעי בתי הנפש, ולבער מעשיו הרעים ומכאן ואילך יהא מוסיף בתשובה ובעבודת ה'. (החיד"א)
 • ישים אל לבו היטב להצניע החמץ אחר הבדיקה שלא יתפזר אנה ואנה. (שו"ע)
 • את החרוסת יש נוהגים להכין כבר בליל ערב פסח אחר הבדיקה, ויש בזה תועלת שיהא לו יותר פנאי בערב החג. רק יזהר שלא יאחר לישן, כדי שלא יכבד עליו גופו בליל הסדר.


ערב פסח

 • ישכים בבוקר כדי שיספיק לאכול פת שחרית, ולשרוף החמץ בזמנו.
 • ההושענות שחבט בהן בהושענא רבה אסור לזורקן או לדרוס עליהן, והואיל ועשה בהם מצות חבטה יעשה בהם עוד מצוה, ולכך יצניעם לשרוף עם החמץ בערב פסח. וכן את הלולב, ויש שנהגו לשרפו בתנור של המצוֹת מצוה.
 • אחר פת שחרית יתן אל לבו לנקות פיו משיירי החמץ, ויצחצח שיניו היטב במברשת ובמים, דחמץ בפסח במשהו.
 • ערב פסח אחר תפלת המנחה יקרא סדר קרבן פסח, ודבר בעיתו מה טוב.
 • נכון לשקול המרור מערב פסח להכין שיעור כזית. ויניחו במקרר שלא יכמוש. והמשתמשים בעלי חסה יזהרו לבודקם היטב מתולעים.
 • נהגו ליקח "זרוע" צלוי לקערת ליל הסדר (שו"ע), ויזכור לצלותו מבעוד יום. (משנ"ב)
 • טוב שישן מעט בערב פסח כדי שיוכלו להיות ניעורים בלילה לספר ביציאת מצרים. ובפרט יש להשגיח בזה על הקטנים.
 • הטבילה במקוה בערב החג טובה וחשובה. ובזה יושפע עליו אור המועד וקדושתו.


ליל הסדר

 • ליל הסדר יש בו סגולות רוחניות רבות. ומתגלה אז אור גדול, ובו נשפע שפע גדול לעם ישראל.
 • יפאר שלחנו בכלים נאים, וינהג בעצמו כמנהג מלכים ודרך חירות. (שו"ע)
 • אחר ערבית יכנס לביתו בפנים מאירות וישב בשמחה ובנחת, ואין צריך לומר שלא יכעס כלל.
 • בעת קריאת ההגדה באים פמליא של מעלה לשמוע סיפור יציאת מצרים, ועל כן חרדה ילבש ויכין לבבו לשוב בתשובה שלימה, וישמח שמחה גדולה בגאולת השי"ת.
 • ולפי שהוא "עת רצון", ובאה השכינה לכבוד המצוה, על כן יתפללו לה' יתברך, ויברכו את הבנים.
 • מצוות הלילה יקיים בהתלהבות ובשמחה. ויראה בעצמו כאילו הוא ממש יצא ממצרים.
 • דברי שבח והבטחות נאמרו על הזהיר במצות מצה. ובכללם: שהמקיימה כהלכתה נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. ונשמר גופו מיצר הרע. וזוכה להיות גופו קודש ונשמתו קודש.
 • והעושה מצוה זו כתקנה יש לו תועלת גדולה לנפשו וזוכה למידת הענוה ולאחדות, ולרפואת הגוף והנפש.
 • עיקר אמירת ה"הלל" נתקן לאומרו להודות להשי"ת על ניסיו עמנו, על כן יאמרנו בשמחה ובנעימה.
 • יקח חתיכה מהאפיקומן וישאנה בחיקו או יצניענה בביתו, והיא סגולה ללידה קלה, גם יועיל להנצל מגזלנים ולהבריח הקליפות ממנו.
 • אחר גמר הסדר כולו עם אמירת 'שיר השירים', ישב ויעסוק ב'הלכות קרבן פסח' ברמב"ם, או ב'סיפור יציאת מצרים' אשר במדרשים ובזוה"ק.
 • גם אם גברה עייפותו וכבר עבר חצות, מ"מ ישב ויעסוק בסדר הלימוד הנזכר עד שתחטפנו השינה והנמנום, ואז ילך לישן. וכ"ש אם יש חשש שאם ינדד שינה כל הלילה יפגע בתפלתו בבוקר, שאז ילך לישן. אך ילמד מעט ושכב וערבה שנתו. (מבואר בשו"ת מציון אורה ח"א חאו"ח סימן כג)

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר