הלכות והנהגות ליום ל"ג בעומר, מאת הרב אלעזר רז שליט"א


הלכות והנהגות ליום ל"ג בעומר
מאת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א, 
רבה של תל ציון, ראש ישיבת פלא יועץ

גדולת היום

 • יום ח"י באייר ל"ג בעומר יום שמחה הוא עוד מימי קדם, ויש לזה כמה טעמים. ועושין בו "סעודת מצוה".
 • איש קְדוֹש ה' מכובד מלך בחכמים רבי שמעון בר יוחאי, עלֹה עלה בסערה ביום ל"ג בעומר. ונקרא יום "הילולא" שלו. וחפצו היה שישמחו הכל ב"יום שמחתו".
 • ביום הזה נמתקו כל הדינים. ומסוגל ל"רפואת הגוף" בזכות הרשב"י. ועל כן יבקש כל אדם מהשי"ת "רפואה" לכל הצריכים.
 • היום הזה מסוגל ג"כ להתקרב להשי"ת להיות לנו "רפואת הנפש". ואשר על כן, כל אחד יקבל על עצמו "קבלות טובות" ו"חזרה בתשובה" לפי מדרגתו.
 • וביום הזה יבקש "פרנסה", כי בזכות הצדיק משפיע האל פרנסה לישראל.
 • גדול כוחו של רשב"י שבזכותו אפשר להושע בכל מיני ישועות, ואף בפקידת עקרות. וכן שאר ישועות. וכולנו עדים למעשיות רבים מידי שנה.
 • אש ומדורות ונרות מדליקין בכל מקום. ובפרט על הציון הקדוש במירון לכבוד רשב"י, ומנהג ישראל תורה, ויש להם טעמים.
 • ויש לובשים בו בגדים נאים לכבוד היום היקר, כמו ביום השבת.


העליה למירון

 • לילך בל"ג בעומר אל ציון רשב"י במירון מצוה הוא!. וכך היה מנהג קדום מימי קדם. והשמחה שהיתה שם, היא "למעלה מדרך הטבע", הפלא ופלא.     ..
 • יכנס אל רשב"י בחרדת וביראת כבוד. ויקדים לעשות "תשובה" טרם ידרכו רגליו שמה. ואז באופן כזה - יזכה לקבל אורו של רשב"י ביתר שאת.
 • דרך החתן לברך הכל ביום שמחתו. וכך רשב"י מברך את כל הבאים למירונה לשמחתו.
 • טובה גדולה עושים לעצמם הנזהרים ממחלוקת בכל השנה. וכל שכן ליזהר להיות שם במירון ב"שלום ואהבה". ולכן אע"פ שיש דוחק וכדומה, אל יתווכחו ויתרעמו זע"ז, ולא מפני שום סיבה אחרת ח"ו.
 • מאד יש להזהיר את הכהנים לבל יכנסו לשטח הקבר של רשב"י. ואין להם להקל בדבר. ויש בזה איסור תורה.
 • והאל יתברך יראה ללבב וגם ממרחק יקבל עתירתם. והדברים אמורים הן לכהנים, והן לאותם שאינם מגיעים לציון מחמת רוב הקהל.
 • ואשרי הזוכה לבא לרבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, מתוך יראה וקדושה ושמחה. ויתקבלו ברצון תפלותיו ולימודיו.
 • ולכן ישמרו עצמם האנשים הנשים והילדים, מכל נדנוד אסור ח"ו בנסיעתם בדרך, ובצניעות ובקדושת העינים וכו'. וככל שיזהרו יותר, יהיה טוב להם למליץ יושר. ונסיעתם תעלה לרצון.
 • ואמנם יש שהורו שלא לילך לשם מחשש שלא יכשלו בבעיות שונות. ולכן, מי שלא יוכל לשמור על עצמו ח"ו מוטב שלא יסע. אבל לאחרונה נשתפר המצב יותר.
 • ומי שלא בא מחמת סיבה הנזכרת או סיבה אחרת, יקבע ללמוד דברי הרשב"י בזוהר בליל ל"ג בעומר, וגם ביום. ויש לומדים ה"אדרא רבה וזוטא".
 • וידליק "נרות" לכבוד רשב"י. ויצייר לעצמו כאילו הוא בציון רשב"י! וקדושת רשב"י מתפשטת בכל העולמות. "כי זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות".
 • ולא יבלה הזמן של ל"ג בעומר, כי יום הזה קדוש הוא ואינו יום חינגות ובילויים.
לימוד הזוהר הקדוש
 • בדורות שלפנינו עסקו הכל בלימוד ה"זוהר" קבוצות קבוצות, בלילות גם בימים, זקנים עם נערים. ולפני דור ושנים, יצאו ב"כרוז" גדולי ירושלים, להרבות בלימוד הזוהר בכפלי כפלים.
 • וכל אחד צריך שיהיה לו חלק בלימוד הזוהר. ויש בלימוד הזה טובה לכלל ישראל, כי הלימוד בזוהר "זירוז לגאולתנו" מן גלותנו. ולכן אעפ"י שאינו מבין, יקרא בו בכל יום איזה שיעור.
 • וכל המתמיד בלימוד הזוהר הקדוש, הרי רשב"י ורבי אלעזר שמחים בו, ומגלין לו רזין, וזוכה להטהר ולהתקדש, ונקרא "תלמיד" של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. ויש לו קירבה ופתחון פה אצלו ביום הילולתו.


אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר