סגולת ספר הזוהר

השבוע יחול יום "הילולא דרבי שמעון בר יוחאי", שעליו נאמר בזוהר "זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות", שכל כך היה רשב"י נערץ בכל העולמות, ויכול לבטל גזירות, והקב"ה היה כביכול חוזר בו ומודה לרשב"י, כמ"ש בזוהר.
והנה מצינו בתיקוני הזוהר הקדוש (דף כד) על הפסוק שלנו "וקראתם דרור בארץ" - כשיתגלה ספר הזוהר בדור האחרון, כמה אנשים יתפרנסו מהחיבור הזה, ובשביל זה 'וקראתם דרור בארץ'. כלומר שכל בני אדם יהיה להם פרנסת הנפש והצלה וחיים מלימוד הזוהר.
אך צריך להבין מהו ענין ה"דרור" והחופש בענין זה. ועוד מדוע דוקא הזוהר הקדוש עליו ישנם השבחים הללו.
אכן דע כי כל אותיות התורה כמו שהן כגון "אלף בית גימל" וכו', עצם אמירתן מעוררות למעלה. כי כיון שנעוצים ביסודות עצומים וראשן עולה לרום עולמים, הנה בנענוע האותיות ואמירתן, הרי מזעזע היסודות, וגם הם עולים למעלה, וכל שכן כשהוא מתחבר למילות ומשפטים ומאמרים בתורה, כמו החוּמש, והנ"ך והמשניות וכו', וגבה על הכל תורת "הזוהר" כי נלקחה ממקום רם ונישא למעלה מרום המעלות אור הצחצחות. ולכך כשקורא בו, עצם הקריאה, מזעזעת למעלה בשורשה ומורידה אור מלמעלה למטה עד פיו של הקורא. ולכן כתב החיד"א במורה באצבע (אות מד) "לימוד זוהר הקדוש מרומם על כל לימוד והגם שלא ידע מה אומר", וכתב בספר הולך תמים (עמוד כו) בזה"ל: טוב לו לאדם שיתמיד על לימודו וגירסתו, וילמוד בספר הזוהר ובתיקונים אע"ג דלא ידע מאי קאמר, כי יועיל לו לזיכוך נשמתו, והעד הנאמן על זה (כלומר הראיה לכך) שהרי אם ילמוד אדם בספר אחד ולא יבין מאי קאמר, אז קץ בתורתו וימהר לקום ממכון שבתו. אכן אם לומד ספר הזוהר אפילו כל היום כולו, תרבה שמחתו, יען כי הנשמה בלומדה דברים העומדים ברומו של עולם, תתלהב נפשו כי יסיר ממנה חלודת היצר והן צדיק בארץ ישולם. עכ"ל.
ובספר סור מרע ועשה טוב (דף לט) כתב: "הלא ספר הזוהר כולו יראת שמים ומוסרים גדולים בשיעור קומה, איך לקדש כל אבר וכל שערה ממש לעבודת הבורא". ועוד כתב (בדף טז) שספר הזוהר עיקרא דכולא והוא ילהב לבך בשלהובא דאשא, כי ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר. עכ"ל.
ורבנו בן ציון אבא שאול אמר (בחכמה ומוסר עמוד נג) "כדאי ללמוד לפני השינה דף זוהר הקדוש, שעי"ז הלב מתלהב לעבודת השם יתברך". ובכה"ח (סי' קנה אות יב) כתב בשם "הכסא מלך" דלימוד הקבלה שעה אחת, יותר משנה בלימוד הפשט".
וגם ישועה הכללית של עם ישראל תלוי בזה, כמ"ש בזוהר (פ' נשא קכד.) ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי. והחיד"א ב"שם הגדולים" (במע' א' רבי אלעזר הרוקח) כתב: אם נזכה, להתעסק בסתרי תורה, בזכות זה תפרה ישע ישועת ישראל. עכ"ל.
וזה שנאמר וקראתם "דרור" - פירוש גאולה רוחנית וגשמית גם יחד ע"י הזוהר הקדוש. וה' יזכנו להתמיד בו בכל יום בקביעות וזכות רשב"י עלינו תגן ולכבודו ננגן.

מאמרים נוספים
הורדת הגליון

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר