הלכות והנהגות לחג השבועות, מאת הרב אלעזר רז שליט"א


הלכות והנהגות לחג השבועות
מאת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א, 
רבה של תל ציון, ראש ישיבת פלא יועץ

א. שלשה הימים שקודם חג השבועות נקראים "שלשת ימי הגבלה", והמה ימים גדולים ומסוגלים מאד, על כן יש להתקדש בהם ביותר.
ויש שאמרו ש'שלושת ימי הגבלה' כחודש אלול, 'ליל שבועות' כראש השנה, 'שחרית' כיום הכיפורים, 'מוסף' כתפילת נעילה, ו'שמחת החג' כשמחת תורה.
ב. יום חג השבועות הוא יום "מתן תורה", ומידי שנה בשנה ביום זה מתעוררת ההארה שקבלו עם ישראל בעת מתן תורה.
ג. יכין ויקדש עצמו ע"י טבילה במקוה מערב החג. ויש בטבילה זו תוספת קדושה. ויכוין לקבל אור המועד וקדושתו.
ד. טוב וראוי לישן בערב שבועות על מנת שיוכל להיות עירני בלילה ולעסוק בתורה. וגם בשנה זו שחג השבועות במוצאי שבת, מותר לנוח, ובלבד שלא יזכיר בפיו שישן לצורך הלילה.
ה. מנהג ישראל קדושים לנדד שינה מעיניהם בליל חג השבועות, ולקרוא בתורה נביאים וכתובים ותרי"ג מצוות, כפי המסודר בספר "קריאי מועד", ואחר כך קורין האידרא רבא. ועל דרך הסוד אין ללמוד משניות בלילה זו.
ו. ינצל כל רגע כי הזמן של הלילה הזה יקר הערך מאד. לכן יתחיל בלימוד מוקדם ויספיק כל סדר הלימוד במועדו.
ז. הלימוד בלילה הזאת יהיה ביראה ובשמחה ובחשק ובקול, ומבלי לפטפט. וכשמרגיש עייפות יעמוד וילך אנה ואנה להפיג שינתו. ודע, כי כל מי שלא ישן בלילה זו, ועוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא (האריז"ל). וכל העוסק בתורה הלילה, יורש התורה לו ולזרעו (זוה"ק פרשת אמור).
ח. אחר שסיים קריאת התיקון, טוב שיעסוק בספר המצוות להרמב"ם, ודבר בעיתו מה טוב.
ט. יתן אל לבו להשגיח על הילדים במשך הלילה שלא יסתובבו סתם, ובל יפריעו את שינת השכנים ח"ו.
י. פיו יפתח מידי פעם בתפלה עבור הצריכים ישועה הן הקרובים הן הרחוקים בין בגשמיות בין ברוחניות. כי אז היא "שעת רצון", וראוי להתפלל ולהתחנן, ותעלה עתירתו.
יא. הגם שהיה נעור כל הלילה, הנה בהגיע התפלה יתפלל בחשק והתלהבות ובקול, ועי"ז יסתלק השינה מעפעפיו, ויתפלל מעומד, וילך אנה ואנה מעט לעורר עצמו.
יב. מצוה לקרוא "תהילים" של דוד המלך, כי ביום זה נפטר ואז התהלים לרצון ושפתותיו דובבות.
יג. מנהג טוב לתת בחג השבועות ספר לבית הכנסת או לבית המדרש, ונחשב כאילו הקריב מנחה.
יד. יום חג השבועות אחר שינוח מעט, יקום ויעסוק בתורה בחשק נמרץ כי הוא יום מתן תורה, ואל יעבירנו בשינה ודברים בטלים, כי קדוש היום לאלקינו.

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר