פרשת ראה: דבקות - הרב אלעזר רז

אחרי ה' אלהיכם תלכו ואותו תיראו וגו' ובו תדבקון (יג, ה)
בתיקוני זוהר (תיקון סט דף קו.) כתוב כלשון דלהלן (מתורגם ללשון הקודש): שרפים וחיות ואופנים לא נבראו אלא לסייע לאדם. וכאשר בן אדם מוציא הבלים ודיבורים (של קודש) בתפלתו, כמה עופות פותחים כנפיהם ופיהם לקבל להם, זהו שכתוב "כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר". ונוטל הקב"ה אותם מילים ובונה בהן עולמות שנאמר בהן "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה". ע"כ.
אנחנו חושבים, כי מה יכול אדם כמונו לפעול בתפילה או בלימוד תורה, הרי בסך הכל זהו "דיבורים". אכן, הזוהר הקדוש מגלה לנו, שאפילו הקב"ה יש לו מזה ענין, ומתערב בזה ומשתמש בזה. הרי זה פלא פלאות, בן אדם עם חומר וגש"ם פועל ישועות בקרב הארץ, הן כאן למטה, הן למעלה כאחד משרפי מעלה. וכל חיות ואופנים ושרפים משועבדים לנו!
אם כן מאחר שכן יש בכוחנו, אדרבא, נלך בכוחנו זה ונלמד תורה ונתפלל תפלה, ושהכל יהיה באיכות טובה: היינו תפלה שלימה (בלי דילוגים), ובכוונה ככל אשר נוכל, ונתאמץ, ונעשה עולמות נפלאים. וכאשר אנחנו ניצבים כאן על הקרקע, ומחשבותינו מחשבות דברי קדושה, בד בבד עם הדיבור, ואז מתקשרים הדיבור והמחשבה, הנה אנחנו נקשרים ממש למעלה, כי באמת אז, אנחנו רק ניצבים עם הגוף בקרקע אבל נשמתנו חונה למעלה, כמ"ש "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה".
ומעשה ברבנו יוסף קארו, בעל השלחן ערוך, שבא להתפלל בבית הכנסת של האריז"ל. והנה אחרי ככלות התפלה, בא רבנו האריז"ל ואמר לרבנו יוסף קארו. "למה אתה נטרדת קצת מענין אבידת המפתח בתפלה. הרי כבר נמצאת המפתח"... רבינו יוסף קארו התפעל, ושאל, מהיכן ידע כת"ר זאת. אמר לו: כאשר היית מתפלל, היה חוט של אור מראשך עד הרקיע, והיה מנצנץ ומזהיר, וכאשר הסחת דעתך לרגע, שוב כבה האור, ושוב כאשר כוונת בתפלה חזר האור והבריק.
למדנו, כי הגם שהגוף כאן - הנשמה היא דבוקה "ונמצאת למעלה", ואור חוזר אל הגוף, ה' יזכנו לידבק בתפלה ולדיבק בהקב"ה תמיד. אמן.
וזה שכתוב: 'אחרי ה' אלהיכם תלכו' - כאן בארץ ובקרקע. 'ואותו תיראו' - בלב כי היראה בלב. נמצא גוף כאן ולב למעלה. מה המתווך בניהם, לזה אמר 'את מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו' - היינו מעשה המצוות ולציית בקול ה'. ועל ידי כל זה 'ובו תדבקון' - תוכלו להדבק שזה תכלית הנרצה.

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר