הלכות והנהגות לחודש אלול, מאת הרב אלעזר רז שליט"א

הלכות והנהגות לחודש אלול
מאת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א, 
רבה של תל ציון, ראש ישיבת פלא יועץ
הורדת הגליון


  • מעלת החודש
א. כל איש יהודי טהר לב, מצפה מייחל ומתגעגע לקרבת האדון האל הגדול ישתבח שמו. והנה הגיעו ימים הללו ימי "אלול" אשר באמצעותם זוכין לדבוק באל יתעלה.
ב. כל רגע ממש של "אלול" הוא יקר מיקר ואל לנו להחמיצו בדברים בלתי תכלתיים. וימים הללו נקראים "ימי רצון" כי רצון האדם מסוגל לדבוק ברצון בוראו. ואשר על כן אין ראוי למטיילים לטייל ולהתענג בחודש הזה.
ג. עלינו לדעת, כי כל מאורע אשר אירע בתאריך מסויים בשנים עברו אפילו לפני מאות בשנים, הנה אותו תאריך חתם וקבע חותמו. ולפיכך, מידי שנה בשנה בהגיע אותו תאריך, מתעורר כביכול אותו מאורע שוב.
ובכן, בשנה שיצאו ישראל ממצרים, הסיתום ערב רב לעשות העגל. עלה משה רבינו למרום לבקש רחמים ורצון וסליחה מאת האל. ואכן אז בראש חודש אלול עלה למרום משך ארבעים יום נוספים עד יום הכיפורים ועמד בתחנונים לפני האל, והוא יתברך קבלם ברצון. ובכך נקבעו ארבעים ימים הללו ל"ימי רצון" וימי תשובה.
ד. וימים זכים הללו, הן הם ימי "הכנה" לקראת ימים הנוראים כלומר ראש השנה וכיפורים. ואשר על כן, יש למצותם ביתר שאת. וזהו בין איש בין אשה גדול או קטן.


  • הכנה
ה. כמו שהחתן לא בא לחופתו בלי הכנה, אלא מכינים בגדי פאר והדר וכל הנצרך, כמו כן אנחנו, כי אי אפשר "לקפוץ" לתוך ימי תשרי (בראש השנה וביום הכיפורים), אלא עושים "הכנה", וזמן ההכנה הוא חודש זה - חודש אלול. חודש שניתן לנו מתנה.
ו. ככל שאדם יוכיח עצמו שרצונו לעשות "שינויים" כגון שיתרחק מכל רע כפי יכולתו, וככל שירבה במעשים טובים כדלהלן, כן האל יתברך יתקרב אליו ויסייע בידיו. וכמ"ש "אני לדודי ודודי לי". דודי- זה הקב"ה.


  • דרכי תשובה
ז. כיצד היא "התשובה"? בפיך ובלבבך לעשותו - כלומר אם החלטנו במחשבה ובלב שאכן 'רצוננו לעזוב דרכנו הרעה והבלתי טובה, ולחזור להתנהג בטוב' (כל אחד לפי דרגתו), כבר אנחנו נכנסנו אצל המלך והוא מחייך אלינו ושמח לקראתנו.
ח. אולם, אח"כ צריכין להוכיח זאת. כיצד? הנה מי שנטמא בשרץ הרי כשירצה להטהר משליך השרץ מידיו. ואח"כ מנקה גופו וצפרניו מכל "חציצה" ויורד וטובל - ונטהר. כמו כן אנחנו, ע"י התשובה בדיבור ובמעשה.
ט. בחודש יקר הזה חודש אלול, מתחילין את תהליך התשובה: שאע"פ שחטאנו, מפסיקים מעתה לחטוא. ומתרחקים מכל ענין שחוטאים בו, ונכנסים למימי התורה - ומתנקים.
וזאת ע"י: חרטה. וידוי. וקבלה. כלומר "חרטה" - שיכאב לו על מה שעשה ויצטער ויבכה על התנהגותו. "וידוי" - שיאמר בכונה נכונה נוסח הוידוי ויפרט בפיו את הרע שעשה. "קבלה" – שיאמר: 'אני מקבל עלי שלא לעשות שוב אותם דברים הרעים'.
והאלקים משמים משקיף עליו, ושמח בו, ומקבלו בחיקו.
י. כמו בכל מועד וחג יש "הלכות" מיוחדות ולומדים אותם בזמנו. כמו כן באלול ראוי ללמוד "הלכות תשובה" המפורטים ברמב"ם ובשערי תשובה ובשאר ספרים.


  • חשבון הנפש
יא. בזוהר הקדוש שבחו מאוד את העושים "חשבון הנפש" כל יום, קודם שישן. וקראום "מארי דחושבנא" כלומר אדוני החשבון. וכל שכן שראוי לעשות כן לפחות בחודש היקר הזה חודש אלול כל לילה.
יב. חובה קדושה לכל יהודי בין איש בין אשה ללמוד "ספרי מוסר" בכל יום. וק"ו שיש להתמיד בימי אלול לחפש דרכי התשובה ולהתחזק בה'. והשוקד על המוסר ניצול מכל רע. וזוכה לשמור גם על ההלכות הנדרשות מכל יהודי.
יג. מנהג קדוש ללמוד ספר "תיקוני הזוהר" להתחילו בתחילת אלול ולסיימו ביום הכפורים. כגון ללמוד שלשה או ארבעה דפים ביום או בסדר שונה כפי המודפס. ויקרא אפילו שאינו מבין.
יד. כשיזכה האדם להקדים בכייתו והכנתו בימי אלול, אזי מובטח לו שימים הנוראים בחודש תשרי יהיו "מוצלחים". וכאשר ימי תשרי מוצלחים - אז משפטו חרוץ לטובה. ושנתו שנת הצלחה.


(מתוך הספר החדש "ימי רצון" על חודש אלול. ניתן להשיג בפל': 054-845-6041 )

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך התקבלה, בתודה מערכת ניהול האתר