רמזים לחג הסוכות מאת הרב אלעזר רז שליט"א

רמז אתרוג לתורה

'אתרוג' עם הכולל גימטריא 'תורה'. ויש לרמוז כי התורה צריכה להיות נקיה מכל פניות אלא לשמה, ולכן אתרוג אע"פ שיש בו שינוי מראה כשר כל שאינו למעלה [-בחוטם], מ"מ אין זה הדר, כן הוא בתורה שאע"פ שצריכים בהכרח לעסוק בתורה שלא לשמה, כמ"ש (פסחים נ:) מתוך שלא לשמה בא לשמה, מ"מ אין זה הדר כי התכלית הוא להגיע לשמה, ולא להשקע תמיד בלימוד שלא לשמה.

רמז במצות לולב

לולב אותיות 'לו לב', וישראל נמשלו לתמר כמ"ש חז"ל (סוכה מה:): מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים. והנה כל המצוות - היינו הדסים וערבות - נאגדים על הלולב, ויש לרמוז שכל המצוות תעשם עם הלב.

סוכה דירת עראי

ציונו השי"ת לעשות סוכה זכר לענני כבוד שהקיפם השי"ת. ושאלו המפרשים מאחר שהסוכה זכר לענני הכבוד, הלא בענני הכבוד היה ענן גם מתחתיהם, וא"כ צריכים היינו לעשות גם בקרקע זכר, ולא ישאר קרקע עולם. וע' בית השואבה (הלכות סוכה אות ג). ויש לתרץ בעזר האל כי נודע ששבעת ימי הסוכה באו לרמז לנו שנעשה את העולם הזה עראי כי לא לנצח יחיה האדם כי הלא ימי שנותינו בהם שבעים שנה וכו', וע"כ ציונו השי"ת צא מדירת קבע ושב בדירת עראי בחוץ, שבעה ימים כנגד שבעים שנה, אך כדי לזכור זה, לא צוה לכסות הקרקע אלא לבנות ע"ג קרקע עולם כדי שיזכור האדם שסופו ג"כ שם בקרקע, וראיתם אותו וזכרתם.