פרשת תולדות: עוד יגיע רגע האמת - הרב אלעזר רז שליט"א

ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ (כז, כח)

בזוהר הקדוש (בראשית קמג:) שאל רבי יוסי את רבי אלעזר, שלא נתקיימו ברכות הללו של יצחק ליעקב (כי עשיו יש לו עוה"ז וכו'). והשיב לו, שהברכות כולם נתקיימו אלא שיעקב לקח את חלקו למעלה ועשיו למטה, אך כשיעמוד המשיח אז יעקב יטול למעלה ולמטה, ויאבד הכל מעשיו וישבות זכרו מן העולם כמ"ש (עובדיה א, יח) "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשיו". ויעקב (ובניו) ינחלו שתי העולמות.
וזאת תשובה למהרהרים, כיצד יתכן עם הנבחר כביכול זקוק לסיוע של עם אחר, כיצד עם הנבחר, סובל יותר מעם אחר, ואיך יתכן שבני המלך מלכו של עולם, למטה, ועבדים מושלים למעלה.
והתשובה היא, האחד, הממשלה שלהם אינה אמיתית ולא תכליתית ולא איכותית כלל ואמת הוא שהכל רק דמיון. והשנית, בבא הזמן להבא (בקרוב בימינו) פתאום יאיר ה' את האור הנכסף ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. ואז יבואו מכל העמים ויתכופפו לפנינו וילחכו את עפר רגלינו, וכמו שהובטח בנביא (ישעיה מט, כג) "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך, אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו". כי אז יבינו מה האמת ועם מי האמת. ועם ישראל יהיה למעלה, וכל הדבקים בתורה יהיו למעלה ראש. וכל הרשעה תאבד. וכל זה בכללות.
וידיעה זאת נצרכת גם לפרטות. גם ללומדי תורה ושומרי דת האל יתעלה. כי יש הרבה מלומדי התורה ושוקדי דלתותיה, והינם במצב כלכלי שפל, עד שכלתה פרוטה מן כיסם. גם צעירי הצאן בישיבה נרדפים מהמלכות. גם יש ת"ח תחת שיהיו ביושבי ראשונה, הינם מרוחקים והשקר בראש. וחלק מהרהרים לאמר הזאת נעמי?! זו תורה וזו שכרה?!
אכן בהגיע רגע האמת - אזי יפציע האור - ויתרבה השפע, והלומדים יתעטרו ברוב כבוד, כי סוף הכבוד לבא. והלומד תורה מעוני - ילמד מעושר. ברוב כבוד, והיה לפנות ערב יהיה אור בהיר. והטוב יצהיר. ותיפול רומי ובחינותיה, ותבנה ותכונן עיר הקודש ואנשי קודשיה. ומלאה הארץ דעה את ה'. והקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום.