הלכות והנהגות לחג החנוכה - מאת הרב אלעזר רז שליט"א

הלכות והנהגות לחג החנוכה
מאת הגאון הרב אלעזר זאב רז שליט"א

להורדת הגליון

א. ימי ה"חנוכה" יש בהם "תוספת קדושה", ומעלתם אינה כימי חול אלא הם בכלל קדושת המועדים, ונקרא "רגל", ומתגלה בהם "אורו של משיח". ובכח ימים אלו לשבר ולהכניע כח הרע ולרומם כח הטוב.
ב. ובימים אלו מדליקים "נרות החנוכה" מידי לילה. ובכח קיום המצוה יוכל לזכות לדברים הרבה: שיזכה ללמוד תורה באהבה וברצון טוב. וזוכה לבנים תלמידי חכמים. ובלבד שיעשה בשמחה.
ג. יש בכח מצות החנוכה להפקד בזרע של קיימא. ובסגולתם להציל ממצוקות החיים. וגם סגולה לפרנסה ולעשירות.
ד. דרכי המידות ג"כ מתיישרים ע"י אור מצות חנוכה. וגם סגולתה לעורר לתשובה שלימה.
ה. הראייה עצמה בנרות חנוכה בסגולתה ליתן כח באדם לקדש עיניו ולשלוט בעצמו לבלתי הביט ברע. וכן לקדש את פיו ולשונו. ולכן יקבל על עצמו להשתדל מכאן ולהבא.
ו. היות וימים אלו קדושים ומיוחדים, יש להתאמץ להתקדש בהם. ולכן, יתמיד בתורה. ואל יבטלו הזמן ב"משחקים" או ב"טיולים" (וידחו לזמן אחר). והיו מקומות שבכל לילה למדו תורה כל הלילה ולא נתנו שינה לעפעפיהם.
ז. יתן בימים הללו "צדקה". וגדולה מעלתה כל השנה וכל שכן בימים הללו. ונהגו לחלק כסף "דמי חנוכה" לבנים ולתלמידים ולילדים. ויכוונו בזה ל"פרסום הנס". וגם לשם "צדקה", והכל בדרך כבוד.

הדלקת הנרות

ח. המדליק נרות חנוכה הרי הוא כעין כהן גדול.
ט. ולכך יכין את גופו ואת רוחו, ויתרגש וירעד עם השמחה. ובמקום גילה שם תהא רעדה. ועי"ז ימשוך עליו אורות הגדולים.
י. ויש שהיו מתקדשים לילך ולטבול ב"מקוה" טרם ההדלקה. ולפחות 'יטול ידיו בכלי'.
יא. גם יש שהיו מחליפים בגדי החול ללבוש 'בגדים מיוחדים' טרם ההדלקה. ולפחות ילבש מעיל העליון דרך כבוד. ודע! כי לכבוד המצוה באים מלאכים עליונים.
יב. וטרם יברך הברכות יכוין שעושה "לשם מצוה" לעשות רצון השם, שמצות צריכות כונה. ולכן יאמר נוסח "לשם יחוד" ששם כלול הכל. ויאמרנו בכונה ובפה מלא ובשמחה.
יג. הברכות ביום הראשון שלשה: "להדליק נר חנוכה". "שעשה ניסים לאבותינו" ו"שהחיינו". ובשאר הימים אינו אומר שהחיינו.
יד. יברך הברכות בניגון ובשמחה. ויכוין שהוא מודה לה' יתברך שעשה אתנו את נס החנוכה בשמן וההצלה. וירגיש כאילו "הוא עצמו" היה בנס.
טו. ידליק הנר. ואח"כ יאמרו "הנרות הללו", ואחריהם אומרים: "מזמור שיר חנוכת הבית", ומזמור "אלקים יחננו".
טז. וסגולה לשמירה לומר אז "ויהי נועם" שבעה פעמים, ומזמור "יושב בסתר עליון".
יז. יודה דרך שירה להקב"ה, ולכן אחרי ההדלקה ישיר "שירי חנוכה". ויהיה ליבו שמח.
יח. אחרי זאת, ישבו כולם ויספר להם על נס השמן וההצלה. ויש בזה מצוה. ובתוך כך יספרו הניסים המתרחשים בימינו, והניסים הכלליים והפרטיים.
יט. ובעודו מספר יציץ ויסתכל על הנרות, ויספוג מהם קדושה ממש!. ולא יצא מן הבית מיד אחר ההדלקה.
כ. העת הזאת "עת רצון", ובאו המלאכים לכבוד המצוה, והנרות מאירים אור יקרות ורוחני. לפיכך יתפללו לה' יתברך, הן בעל פה, הן מתוך הכתב. ויבקשו על הגשמיות ועל הרוחניות.
כא. דיבורי חול בבית הכנסת בפרט בשעת התפלה אינם מותרים. וכדאי שבימים הללו ימי החנוכה נקבל על עצמנו שלא לעבור על זה ככל האפשר. ויש לו שייכות דוקא עכשיו. (הצל"ח)
כב. כחו של רבי מאיר בעל הנס זי"ע מתגלה בחודש טבת. ולפיכך טוב "להדליק נר בשמן בראש חודש טבת לכבודו", וכן ליתן "צדקה". ויאמר: "לכבוד רבי מאיר בעל הנס". ויעורר שימליץ טוב בעדנו. (בא"ח וכה"ח)
כג. יום השמיני והאחרון נקרא "זאת חנוכה". ויום הזה גדול בסגולותיו. לפיכך יבקשו על העניינים הרוחניים והגשמיים יחדיו, בעדם ובעד זולתם.

ההלכות לרפואת הילד יוסף בן אדל הי"ו