הלכות והנהגות לפורים מאת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א

א. טרם ימי פורים המנהג ליתן "זכר למחצית השקל", וטוב שיקרא פרשת שקלים ומשניות שקלים.

מקרא מגילה


ב. בעת "קריאת המגילה" מאיר ב"גלוי" אור גדול. וישתדלו לבלתי הרעיש כלל כל עת הקריאה, ולחנך הקטנים לשמור על שקט מוחלט.

ג. דע, כי ע"י הכנעת 'המן' ומחייתו ומחיית עמלק, נכנע ה'יצר הרע'. ולכן יכוין (בהכנעת המן) להכניע יצר הרע.

ד. ויקבל על עצמו, שמכאן ואילך יתחזק בלימוד תורה כמ"ש ליהודים היתה "אורה" - זו תורה. שקיימו וקבלו עליהם עול מצוות ותורה.

ה. אור לי"ד מתחיל גילוי אור. וכל שכן ב"חצות הלילה". ואשר על כן טוב לנצלו לתורה ולבקשת רחמים. ויש אומרים אז תהילים (מזמור כב) "אלי אלי למה עזבתני".

ו. ביום הפורים יש סגולת "מחילת עוונות".

ז. ליהודים היתה "אורה" ושמחה. ודרשו חז"ל: "אורה - זו תורה", ואשר על כן להשתדל בלימוד התורה. ועצה טובה ונכונה: שבבוקר מיד אחר התפלה ילמד שיעור מה, ואח"כ ילך לביתו.

ח. יש להתחיל קצת לימוד "הלכות פסח" ביום פורים. ודע כי מיום פורים מתחיל הקב"ה להוציאנו מהיכלות הטומאה מעט בכל יום עד פסח.
ט. הגם שיום פורים הוא יום שמח במיוחד. מ"מ אל יכשל באיסור, או בזלזול באיזה מצוה, וכן שלא יזיק לזולתו ח"ו.

י. מנהג העולם להתחפש בפורים. ויש לה שורש וטעם. אכן יש להזהר שלא יתחפש איש לאשה או אשה לאיש. וזה איסור מוחלט. ובפרט ביום קדוש כ'פורים' אין לעשות כל חטא. ואפילו לילדים יש ליזהר בזה. והדבר נעשה כהיתר מחוסר ידיעה.

מצוות היום


יא. "מתנות לאביונים" יתן ויפזר הרבה, ובעין טובה.

והזמן מסוגל לצדקה, ובפרט לעמלי תורה, וכל המוסיף מוסיפין לו.

יב. לפני הסעודה יכוין לשם מצוה כתקנת מרדכי ואסתר. וגם ישתה "יין". ויזהר שלא יגרום לו הוללות או הפסד מצוה. ואם יודע שעלול להרדם בשכרותו, כדאי שיקדים להתפלל תפלת מנחה מקודם.

יג. בשתיית היין יש "תיקון" ומעלה גדולה. ויוכל עי"ז לזכות ל"התלהבות" להשם יתברך.

יד. בתוך הסעודה יאמר דברי תורה, ויקרא קצת משניות מגילה.